Privacy policy

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informujemy, iż:

1. Dane Administratora
2. Zakres podmiotowy – kogo dotyczy
3. Sposób pozyskania danych osobowych
4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
5. Odbiorcy danych
6. Czas przechowania danych
7. Prawo do sprzeciwu
8. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Harventi Vision sp. z o.o.  z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 000090831, NIP: 5252860414, REGON: 38861545900000, zwany dalej jako Administrator. Posiadasz możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres e-mail: info@harventi-vision.com, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 533 307 587.

2. Zakres podmiotowy Klauzuli informacyjnej:

Niniejsza Klauzula ma zastosowanie do użytkowników serwisu: www.harventi-vision.pl, zwanego dalej Serwisem oraz odbiorców informacji handlowych przesyłanych przez Administratora.

3. Sposób pozyskania danych osobowych przez Administratora:

Twoje dane osobowe są udostępniane dobrowolnie na formularzu zgłoszeniowym podanym na stronie Serwisu.

4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w szczególności w następujących celach:

1) w związku ze zwróceniem się do nas z zapytaniem, informacją, ofertą za pomocą formularza kontaktowego na stronie Serwisu będziemy przetwarzać Twoje dane w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, złożoną ofertę, przedstawioną informację lub inną treść przesłaną przez Ciebie za pomocą formularza (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO)
2) jeśli dojdzie do podjęcia rozmów zmierzających do zwarcia umowy lub dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Tobą a Harventi Vision sp. z o.o., w takim przypadku dane będą przetwarzane w celu odpowiednio zawarcia umowy albo w celu wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
3) ponadto jako realizację prawnie uzasadnionego interesu a także w zw. z udzieloną zgodą na otrzymywanie informacji handlowych, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów promocji i marketingu bezpośredniego w ramach działalności prowadzonej przez Administratora, przesyłając do Ciebie newslettery, informacje o promocjach, nowościach, wydarzeniach a także reklamy produktów i usług objętych naszą ofertą, zaproszenia na szkolenia, akcje promocyjne, udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez lub z udziałem Harventi Vision (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
4) archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
5) prowadzenie analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
6) ewentualnych ustaleń, dochodzenie lub obrony przed roszczeniami, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
7) w celach objętych odrębnie wyrażonymi zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
8) w celu organizacji konkursów i akcji marketingowych lub rabatowych, w których weźmiesz udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
9) w celu zapewnienia obsługi usług płatniczych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
10) w celu realizacji innych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora i jego partnerów w przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

5. Odbiorcy danych

Dla realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania Twoje dane osobowe, możemy przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

1) podmioty obsługujące płatności na rzecz Administratora, gdy dojdzie do zawarcia pomiędzy nami umowy związanej z płatnościami,
2) firmy przewozowe, kurierskie, transportowe, gdy będziemy wysyłać do Ciebie zamówione towary albo kierować korespondencję pisemną,
3) dostawcy usług IT i oprogramowania, firmy hostingowe,
4) doradcy podatkowi, doradcy prawni, podmioty świadczące obsługę księgowo-rachunkową, audytorską,
5) organy podatkowe, inspekcje, organy lub urzędy państwowe lub samorządowe uprawnione do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów obowiązującego prawa,
6) ponadto Twoje dane mogą być przekazane do państw trzecich (m.in. USA) w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Google+) albo gdy odbiorą danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6. Czas przechowywania danych osobowych:

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez następujące okresy – w tym w zależności od celu przetwarzania danych:

1) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi, wyjaśnienia, zajęcia stanowiska lub podjęcia innej reakcji na Twoje zgłoszenie
2) przez okres zmierzający do zawarcia umowy,
3) przez okres wykonywania zawartej umowy, w tym przez okres wskazany przepisami prawa uprawniający do realizacji przysługujących na jej podstawie roszczeń i do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy – dotyczy danych niezbędnych do zawarcia lub wykonywania umowy,
4) do czasu zażądania przez Ciebie zmiany lub usunięcia Twoich danych osobowych z zasobów Administratora albo cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody,
5) do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
6) w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów i dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami,
7) dla celów archiwalnych lub statystycznych – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu łączącego nas z Tobą stosunku prawnego.

7. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Harventi Vision albo gdy dane są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Wówczas zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, iż w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub gdy Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Sprzeciw może zostać zgłoszony telefonicznie, w drodze korespondencji e-mail albo listownie na adres siedziby Administratora – z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w pkt. 1 niniejszej Klauzuli.

8. Uprawnienia zw. z przetwarzaniem danych osobowych:

Zgodnie z RODO, w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

1) Prawo dostępu do danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z RODO;
2) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora albo marketing bezpośredni – prawo wniesienia uzasadnionego sprzeciwu na zasadach opisanych wyżej;
3) W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda – prawo cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem;
4) W zakresie, w jakim dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy lub na podstawie zgody, masz prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego w celu przekazania ich innemu administratorowi;
5) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
6) Podanie danych osobowych w zakresie w jakim służą do zawarcia i wykonania umowy, jest niezbędne do ww. celów, w razie braku ich podania, zawarcie lub wykonanie umowy będzie niemożliwe. Natomiast w przypadku niepodania danych, których przetwarzanie oparte jest na zgodzie, oznacza, iż nie zrealizujemy wobec Ciebie działań, gdy te działania uwarunkowane są ww. zgodą;
7) Nie będziemy podejmować na stronach Serwisu zautomatyzowanego profilowania Twoich danych;
8) Dane osobowe mogą być przekazane do państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa trzeciego) lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO w zakresie, o którym mowa w pkt. 5 ppkt. 6) powyżej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PODMIOTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH i ICH REPREZENTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:

SPIS TREŚCI:

 1. Dane Administratora danych osobowych
 2. Zakres podmiotowy klauzuli – kogo dotyczy
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych
 5. Odbiorcy danych
 6. Okres przechowania danych
 7. Prawa osoby której dane dotyczą
 8. Prawo do sprzeciwu
 9. Źródło pozyskiwania danych osobowych
 10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Harventi Vision sp. z o.o.  z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 000090831, NIP: 5252860414, REGON: 38861545900000, zwany dalej jako Administrator. Posiadasz możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres e-mail: info@harventi-vision.com, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 533 307 587.

2. Zakres podmiotowy klauzuli:

Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Administratorem jako dostawcy usług lub towarów albo odbiorcy usług lub towarów w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także do danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami, pełnomocnikami, przedstawicielami w/w osób współpracujących albo ich pracownikami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizowanej z Administratorem współpracy.

3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wykonanie umowy sprzedaży/dostawy/zlecenia/o wykonanie dzieła produktów lub usług oferowanych przez Administratora albo wykonywanie umowy zakupu towarów i materiałów lub usług przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jej zmiany lub rozwiązania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Twoje zgłoszenia, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • promocja i marketing działalności prowadzonej przez Administratora, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promowania działalności i produktów będących w ofercie Administratora (podstawą art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • prowadzenie analiza i statystyk oraz raportowanie i czynności sprawozdawcze, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zw. z prowadzona działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Ciebie zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych  osobowych pozyskanych w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

5.Odbiorcy danych

 • Administrator może przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z wzajemną współpracą i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom lub podwykonawcom elementów oferowanych produktów lub usług objętych przedmiotem współpracy; wykonawcom, dostawcom, a także firmom ochroniarskim, ubezpieczeniowym, transportowym i kurierskim, przewoźnikom, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalności Administratora lub wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności prawne lub usługi, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 • Pozyskane przez Administratora Twoje dane będą przekazywane organom podatkowym, inspekcjom, urzędom oraz wszelkim innym organom publicznym w ramach realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i w ramach uprawnień w/w organów i jednostek sektora publicznego.
 • Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom i instytucjom, w tym międzynarodowym, prowadzącym lub nadzorującym albo rozliczającym realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym środków unijnych, w związku z powiązaniem współpracy prowadzonej przez Administratora z Twoją firmą lub firmą przez Ciebie reprezentowaną lub w której jesteś zatrudniony z wykonywaniem zadań w ramach danego projektu objętego w/w dofinansowaniem.
 • Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6.Czas przechowywania danych osobowych:

Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez następujące okresy:

 • przez okres zw. z zawarciem i wykonaniem umów w zw. z którymi są przetwarzane dane,
 • do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy,
 • do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • dla celów archiwalnych lub statystycznych albo raportowania czy sprawozdawczości – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Ciebie z Administratorem,
 • do czasu upływu wymaganego okresu przechowywania dokumentów zw. z realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,
 • w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów albo dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:

Przysługuje Ci prawo:

 • prawo do dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą do ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Pracodawcy;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo do sprzeciwu.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje  dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.

9. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)

Twoje dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostajesz reprezentantem lub przedstawicielem, albo jako pracownik upoważniony do kontaktu z Administratorem ze strony podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Administratorem, także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG), REGON.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji38861545900000