Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB FIZYCZNYCH – UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

Działając na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm., dalej RODO), informuje się, że:


SPIS TREŚCI:


Dane Administratora danych osobowych

Zakres podmiotowy klauzuli – kogo dotyczy

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Odbiorcy danych

Okres przechowania danych

Prawa osoby której dane dotyczą

Prawo do sprzeciwu

Źródło pozyskiwania danych osobowych

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:


Harventi Vision sp. z o.o.  z siedzibą ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY pod numerem KRS 000090831, NIP: 5252860414, REGON: 38861545900000, zwany dalej jako Administrator. Posiadasz możliwość skontaktowania się z Administratorem w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pisząc na adres e-mail: info@harventi-vision.com, bądź telefonicznie pod numerem tel.: 533 307 587.


2. Zakres podmiotowy klauzuli:


Niniejsza klauzula informacyjna odnosi się do danych osobowych osób fizycznych współpracujących z Administratorem jako dostawcy usług lub towarów albo odbiorcy usług lub towarów w zakresie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej, a także do danych osobowych osób fizycznych będących reprezentantami, pełnomocnikami, przedstawicielami w/w osób współpracujących albo ich pracownikami upoważnionymi do kontaktu w ramach realizowanej z Administratorem współpracy.


3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych:


Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:


podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

wykonanie umowy sprzedaży/dostawy/zlecenia/o wykonanie dzieła produktów lub usług oferowanych przez Administratora albo wykonywanie umowy zakupu towarów i materiałów lub usług przez Administratora, a także w celu wykonywania wszelkich innych umów związanych z działalnością Administratora, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, jej zmiany lub rozwiązania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na Twoje zgłoszenia, wnioski lub zapytania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

promocja i marketing działalności prowadzonej przez Administratora, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora w zakresie promowania działalności i produktów będących w ofercie Administratora (podstawą art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

cele archiwalne (dowodowe) będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji przez Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

prowadzenie analiza i statystyk oraz raportowanie i czynności sprawozdawcze, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora zw. z prowadzona działalnością (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

ewentualne ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, będące realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

w celach objętych odrębnie wyrażonymi przez Ciebie zgodami na przetwarzanie Twoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),

w celu realizacji pozostałych obowiązków lub uprawnień wynikających lub mogących wyniknąć dla Administratora z powszechnie obowiązujących przepisów prawa Unii lub prawa polskiego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4. Kategorie danych osobowych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)


Administrator przetwarza następujące kategorie Twoich danych  osobowych pozyskanych w sposób inny niż bezpośrednio od Ciebie: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


5.Odbiorcy danych


Administrator może przekazać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców danych, w celach związanych z wzajemną współpracą i dla zapewnienia realizacji celów przetwarzania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in.: dostawcom usług IT i oprogramowania, dostawcom lub podwykonawcom elementów oferowanych produktów lub usług objętych przedmiotem współpracy; wykonawcom, dostawcom, a także firmom ochroniarskim, ubezpieczeniowym, transportowym i kurierskim, przewoźnikom, brokerom, jak i innym firmom i podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie związanym z działalności Administratora lub wykonującym na zlecenie Administratora określone czynności prawne lub usługi, doradcom podatkowym, doradcom prawnym, podmiotom świadczącym obsługę księgowo-rachunkową, audytorską – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Pozyskane przez Administratora Twoje dane będą przekazywane organom podatkowym, inspekcjom, urzędom oraz wszelkim innym organom publicznym w ramach realizacji obowiązków Administratora wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jak i w ramach uprawnień w/w organów i jednostek sektora publicznego.

Administrator będzie przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom i instytucjom, w tym międzynarodowym, prowadzącym lub nadzorującym albo rozliczającym realizację projektów objętych dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym środków unijnych, w związku z powiązaniem współpracy prowadzonej przez Administratora z Twoją firmą lub firmą przez Ciebie reprezentowaną lub w której jesteś zatrudniony z wykonywaniem zadań w ramach danego projektu objętego w/w dofinansowaniem.

Ponadto pozyskane przez Administratora dane mogą być przekazane do państw trzecich w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystaniem wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Twitter, Instagram, Google, itp) albo gdy odbiorca danych ma siedzibę w państwie trzecim.

6.Czas przechowywania danych osobowych:


Administrator przechowuje Twoje dane osobowe przez następujące okresy:


przez okres zw. z zawarciem i wykonaniem umów w zw. z którymi są przetwarzane dane,

do upływu 12 miesięcy od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron z przyjętej lub złożonej oferty albo zawartej przez strony umowy,

do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dane są przetwarzane na podstawie zgody tej osoby, zmiany lub usunięcia jej danych osobowych z zasobów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych – w razie ich przetwarzania na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

dla celów archiwalnych lub statystycznych albo raportowania czy sprawozdawczości – przez okres nie dłuższy niż 10 lat po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Ciebie z Administratorem,

do czasu upływu wymaganego okresu przechowywania dokumentów zw. z realizacją projektów objętych dofinansowaniem ze środków publicznych, w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

w każdym przypadku – przez okres wymagany przepisami prawa dla zapewnienia realizacji przez Administratora obowiązków lub uprawnień wynikających z tych przepisów albo dochodzenia zw. z tym roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą:


Przysługuje Ci prawo:


prawo do dostępu do Twoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

prawo do usunięcia Twoich danych osobowych;

prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstawą do ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Pracodawcy;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Prawo do sprzeciwu.


W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W takim przypadku Administrator przestanie przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że Administrator będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla Administratora ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje  dane będą niezbędne Administratorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń albo dla celów statystycznych lub archiwalnych. Aby wykonać prawo do sprzeciwu, należy skontaktować się z Administratorem i złożyć wniosek, w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany adres e-mail do kontaktu.


9. Źródło pochodzenia danych (informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą)


Twoje dane osobowe mogą pochodzić od mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostajesz reprezentantem lub przedstawicielem, albo jako pracownik upoważniony do kontaktu z Administratorem ze strony podmiotu będącego stroną umowy zawartej z Administratorem, także ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  (CEIDG), REGON.


10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji


Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji38861545900000